Проекти


На 30.08.2021 г. „ФЕЕРИЯ – 98“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4253-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект:

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За повече информация ТУК
Дата: 30.08.2021 г.

На 19.04.2021 г. “Феерия – 98″ ЕООД подписа с фирма “Дезинтегратор” ООД договори за възлагане изпълнението на доставки по проведена процедура “Избор с публична покана” с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:
Обособена позиция 1: Автоматична машина за пълнене на червило – 1 брой
Обособена позиция 2: Машина за пълнене на спирала, течно червило и фон-дьо-тен – 1 брой”

За повече информация ТУК
Дата: 19.04.2021 г.

”ФЕЕРИЯ – 98” ЕООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0593-C01, „Подобряване на производствения капацитет във „Феерия – 98″ ЕООД“ обявява процедура с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:
Обособена позиция 1: Автоматична машина за пълнене на червило – 1 брой
Обособена позиция 2: Машина за пълнене на спирала, течно червило и фон-дьо-тен – 1 брой”

Процедурата е обявена на 16.03.2021 г. и е с краен срок за подаване на оферти 23.03.2021 г.

За повече информация ТУК
Дата: 16.03.2021 г.

На 07.12.2020 г. „ФЕЕРИЯ – 98“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0593-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет във „Феерия – 98″ ЕООД“ по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

За повече информация ТУК
Дата: 07.12.2020 г.

На 29.06.2018 г. „ФЕЕРИЯ – 98” ЕООД приключи работа по проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

За повече информация ТУК
Дата: 24.07.2018 г.

На основание проведена процедура «Избор с публична покана» с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за ротационно пълнене на лак, подаване на четката и затваряне на капачката – 1 брой“

За повече информация ТУК
Дата: 12.03.2018 г.

„ФЕЕРИЯ – 98“ ЕООД, бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.001-0552-С01, с наименование на проекта „Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет и подобряване на конкурентоспособността на “Феерия – 98″ ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП”, обявява процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана” с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за ротационно пълнене на лак, подаване на четката и затваряне на капачката – 1 брой“.

Краен срок за подаване на оферти – до 23.01.2018 г.
Процедурата по отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на 24.01.2018 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, ул. “Индустриална” № 1 сграда ОКС.

За да свалите архива с всички условия кликнете ТУК за архив номер 1 и ТУК за архив номер 2
Дата: 16.01.2018 г.

„Феерия – 98” ЕООД избра доставчиците на оборудване и услуги във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003–2163-C01 „По-добри възможности чрез създаване на нови работни места във „Феерия – 98“ ЕООД”. Проектът се изпълнява по процедура „Ново работно място 2015” – BG05M9OP001-1.003 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За повече информация ТУК
Дата: 28.09.2017 г.

На 21.08.2017 г. „ФЕЕРИЯ – 98“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0552-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение
на проект: „Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет и
подобряване на конкурентоспособността на “Феерия – 98″ ЕООД “.

За повече информация ТУК
Дата: 21.08.2017 г.

„ФЕЕРИЯ – 98” ЕООД започна работа по нов проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”

През март 2017 г. стартира проект BG05M9OP001-1.003–2163-C01 „По-добри възможности чрез
създаване на нови работни места във „Феерия – 98“ ЕООД”. Той е по процедура „Ново работно
място 2015” – BG05M9OP001-1.003 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

За повече информация ТУК
Дата: 29.03.2017 г.

Информация за сключен договор по проведена процедура «Избор с публична покана» с предмет «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти: Стационарна дисолверна установка с повдигане – 1 бр.»

В резултат от проведена процедура «Избор с публична покана» с предмет «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти: Стационарна дисолверна установка с повдигане – 1 бр.», и на основание утвърден протокол на оценителната комисия от 07.02.2017 г., бе избран изпълнител на доставката – фирма «ДЕЗИНТЕГРАТОР» АД.

Договорът с избрания кандидат е сключен на 13.02.2017 г.

За повече информация ТУК
Дата: 13.02.2017 г.

„ФЕЕРИЯ – 98“ ЕООД, бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1086-C02, обявява процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана” с предмет:

«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти: Стационарна дисолверна установка с повдигане – 1 бр.»

Краен срок за подаване на оферти – до 12.01.2017 г.
Процедурата по отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на 13.01.2017 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, ул. “Индустриална” № 1 сграда ОКС.

За да прочетете повече кликнете ТУК
За да свалите архива с всички условия кликнете ТУК
Дата: 05.01.2017 г.

Резултати от проведената процедура «Избор с публична покана»

Във връзка с проведена процедура «Избор с публична покана» с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Полуавтоматична вакуум-пълначна машина за лак за нокти – 1 бр.
Обособена позиция 2: Стационарна дисолверна установка с повдигане – 1 бр.
Обособена позиция 3: Хомогенизатор за червило и спирали – 1 бр.
Обособена позиция 4: Миксер хомогенизатор вискозни продукти – 1 бр.
Обособена позиция 5: Полуавтоматична пълначна машина за червило и спирали – 1 бр.
Обособена позиция 6: Оборудване за производство на пудра за лице и сенки за очи:
- Миксираща машина в комплект с преса за пудра и сенки – 1 бр.
- Сито за пресяване на суровини за пудри за лице и сенки – 1 бр.
Обособена позиция 7: Полуавтоматична линия за дозиране със сменяеми дозатори за бурканчета и флакони за лакочистител и тоалетна вода – 1 бр.“,

и на основание утвърден Протокол на оценителна комисия от 27.07.2016 г. бе определен за изпълнител фирма „ДЕЗИНТЕГРАТОР“ АД, гр. Стара Загора – с комплексна оценка 100 точки по ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, и с предложена обща цена от 289 190,00 лева без ДДС. Договорът с избрания кандидат е сключен на 10.08.2016 г.

За повече информация ТУК.
Дата: 10.08.2016 г.

Oбщи и административни разпордеби към договор BG16RFOP002-2.001-1086-C01-SU-1

За да прочетете повече кликнете ТУК

“Феерия – 98″ ЕООД открива процедура за определяне на изпълнител/и чрез „Избор с публична покана” с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Полуавтоматична вакуум-пълначна машина за лак за нокти – 1 бр.
Обособена позиция 2: Стационарна дисолверна установка с повдигане – 1 бр.
Обособена позиция 3: Хомогенизатор за червило и спирали – 1 бр.
Обособена позиция 4: Миксер хомогенизатор вискозни продукти – 1 бр.
Обособена позиция 5: Полуавтоматична пълначна машина за червило и спирали – 1 бр.
Обособена позиция 6: Оборудване за производство на пудра за лице и сенки за очи:
- Миксираща машина в комплект с преса за пудра и сенки – 1 бр.
- Сито за пресяване на суровини за пудри за лице и сенки – 1 бр.
Обособена позиция 7: Полуавтоматична линия за дозиране със сменяеми дозатори за бурканчета и флакони за лакочистител и тоалетна вода – 1 бр.”

Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 08.07.2016 г.
Процедурата по отваряне на постъпилите оферти да се проведе на 11.07.2016 г. от 8:30 часа на адрес: гр. Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, ул. “Индустриална” № 1 сграда ОКС.

За да прочетете повече кликнете ТУК
За да свалите архива с всички условия кликнете ТУК

Проект

„Подобряване на производствения капацитет във “ФЕЕРИЯ – 98″ ЕООД“

Фирма „Феерия – 98” ЕООД е регистрирана на 05.05.1998 г., а производствената дейност
стартира през 2002 г. с производство на червила и лакове. Успешната производствена и търговска
дейност на фирмата прави възможни реконструкцията на собствената производствена сграда в
модерен индустриален цех и закупуването на нови производствени мощности през 2011г. в с.
Зимница, общ. Стралджа. Инвестицията в модерно оборудване направи възможно внедряването на
нова продуктова гама, а именно: лакочистител, хигиенен гел, декоратор за нокти, серия лечебни
лакове, и др. Продуктовия каталог на компанията е съставен от артикули собствено производство,
някои от тях се произвеждат от готови вносни основи. Компанията предлага козметиката под
няколко собствени търговски марки, а именно: „Umbrella“, “ Umbrella beauty”, „Divine Lux “, „Evri”.
Фирмата работи по договор с други козметични компании и изработва продукти под тяхна
марка.Предлаганата широка продуктова гама на декоративна козметика е с гарантирано качество,
плод на високи стандарти и добрите производствени практики възприети от „Феерия – 98” ЕООД.
Компанията осигурява на своите потребители висококачествени продукти, които да се грижат за
тяхната красота и здраве.
За да прочетете повече кликнете ТУК

Проект